Regulamin konkursu

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

w roku szkolnym 2010/2011

„WŁADYSŁAW KAWA- życie dla małej i wielkiej Ojczyzny

- zorganizowanego z okazji 120 rocznicy urodzin Bohatera Katyńskiego Władysława Kawy

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 w Mielcu.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Regionalne w Mielcu, Biuro Promocji
i Informacji Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz Wydawnictwo Pearson Longman.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być  uczniowie Gimnazjum nr 2 w Mielcu. Nie przewiduje się podziału na kategorie wiekowe.

Udział w konkursie oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na publikację prac na stronie internetowej.

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

-        pokazanie szerokiemu gronu odbiorców losów i często niezwykle zawiłych kolei życia Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz ich Rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej
i  historii życia Władysława Kawy,

-        pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu, rozbudzanie refleksji na temat budowania hierarchii  wartości życiowych,

-        rozwijanie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę intelektualną z tekstem historycznym i umiejętności prezentacji rezultatów własnej pracy,

-        doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi: relacje, wywiady, opowiadania, reportaże, prezentacje multimedialne,

-        doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Konkurs łączy w sobie zagadnienia z języka polskiego, historii, informatyki i języka angielskiego.

 

Tematy prac konkursowych (do wyboru w obu kategoriach)

  1. Władysław Kawa (życiorys).
  2. Zasługi Władysława Kawy dla małej i wielkiej Ojczyzny (wybrane fragmenty życiorysu).
  3. Zbrodnia katyńska oraz tzw. kłamstwo katyńskie.

 

Kategorie konkursowe:

Kategoria I

Praca literacko – historyczna w języku polskim w formie np. wywiadu, reportażu, kartki
z pamiętnika, opisu, opowiadania, listu,  eseju lub felietonu. Jej objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie więcej niż trzy strony maszynopisu.

Opracowanie może zawierać  tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy (nieliczone do wymaganej objętości pracy). Niezbędnym załącznikiem jest bibliografia.

Praca powinna być opatrzona informacją o autorze i dostarczona w formie wydrukowanej oraz na nośniku elektronicznym – płyta np.: CD, DVD (czcionka komputerowa Times New Roman rozmiar 12, akapit 1,5 wiersza).

W tej kategorii oceniane są tylko prace indywidualne.

Kategoria II

Prezentacja ( lub strona internetowa) w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski, której objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie więcej niż jedną stronę maszynopisu.

Opracowanie może zawierać tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy, filmy, dźwięk. Objętość pracy powinna wynosić nie mniej niż 10 slajdów prezentacji lub nie mniej niż 5 podstron strony internetowej. Niezbędnym załącznikiem jest bibliografia.

Praca powinna być opatrzona informacją o autorze (autorach) na osobnym slajdzie lub podstronie i dostarczona w formie wydrukowanej (tekst prezentacji) oraz  całość na nośniku elektronicznym – płyta np.: CD – R, CD + R, DVD (czcionka komputerowa Times New Roman rozmiar 12, akapit 1,5 wiersza).

W tej kategorii oceniane są prace indywidualne i zespołowe (zespoły 2 lub 3 osobowe)

Termin składania prac konkursowych

Prace powinny być oddane w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs: Władysław Kawa – życie dla małej i wielkiej Ojczyzny” do dnia 31 maja 2011 roku w sekretariacie uczniowskim.

Materiały konkursowe

Podstawowym źródłem wiedzy dla uczestników konkursu będą:

-        multimedialne materiały dostępne na szkolnej stronie internetowej w zakładce Dąb Pamięci http://gim2mielec.kei.pl/witaj/

-        publikacje o zbrodni katyńskiej z zasobów biblioteki szkolnej,

-        materiały dostępne w archiwum I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu,

-        dostępne słowniki dwujęzyczne polsko – angielskie.

Ocena prac konkursowych:

Oceny prac konkursowych dokona Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Elżbieta Czaja,

mgr Ewa Bryła, mgr Bożena Pająk, mgr Małgorzata Oleksiak.

Kryteria oceny prac konkursowych:

  1. zgodność pracy z tematyką konkursu,
  2. kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę,
  3. oryginalność ujęcia tematu, forma prezentacji tematu,
  4. poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
  5. zaawansowane słownictwo w języku angielskim na poziomie szkolnym,
  6. walory estetyczne.

Prace konkursowe będą również sprawdzane pod względem autentyczności (plagiaty będą dyskwalifikowane).

Nagrody i wyróżnienia

I miejsce w kategorii prac literackich: nagroda – bon o wartości 100 zł.

I miejsce w kategorii prezentacji: nagroda – bon o wartości 150 zł.

Dla autorów prac wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

Dla wszystkich uczestników przewidziana jest wycieczka autokarowa z przewodnikiem po ciekawych obiektach w Mielcu i okolicy finansowana przez Urząd Miejski w Mielcu.

 

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Pani mgr Elżbieta Czaja.